Rocznik „Małopolska. Regiony - regionalizmy - małe ojczyzny” wydaje Małopolski Związek Regionalnych Towarzystw Kultury oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie przy współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym. Pismo nawiązuje sięgającej XIX wieku do tradycji prasy i wydawnictw regionalistycznych. Jest to jedyne na terenie województwa małopolskiego wydawnictwo ciągłe szeroko prezentujące zagadnienia regionalizmu w kontekście interdyscyplinarnym (historia, etnografia, dziedzictwo kulturowe, literatura i sztuka). Publikacja ma zasięg ponadregionalny – obejmuje obszar historycznej Małopolski, czyli obecnych województw: małopolskiego, częściowo śląskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego.

Rocznik popularyzuje małopolskie dziedzictwo historyczne i kulturowe, prezentuje osiągnięcia twórców i badaczy regionu, kulturę mniejszości narodowych i etnicznych, ścieżki edukacji regionalnej, życie intelektualne społeczności lokalnych, a także udostępnia materiały archiwalne i dokumenty ruchu regionalistycznego.

Z inicjatywy ks. Władysława Pilarczyka i za jego środki finansowe ukazał się w 1999 roku pierwszy tom Małopolski. Od 2001 roku Redakcja rocznika ma swoją siedzibę w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Z Redakcją współpracują przedstawiciele środowiska akademickiego Krakowa i Małopolski, a także małopolscy regionaliści, społeczni animatorzy kultury, lokalni badacze, pracownicy samorządowych instytucji kultury, samorządowcy, liderzy społecznego ruchu kulturalnego, dziennikarze, nauczyciele, bibliotekarze, muzealnicy, studenci, pasjonaci. Do nich także to pismo jest adresowane.

W radzie naukowej założyciela od początku wspierali wybitni krakowscy uczeni, Feliks Kiryk i Edward Chudziński, wsparci w 2011 roku przez Zdzisława Nogę w osobie redaktora naczelnego. Przez 17 lat regularnego ukazywania się periodyku ukazywano
i promowano Małopolskę w kontekście historycznym, etnograficznym i literaturoznawczym. Ideą przewodnią rocznika, nawiązującą do celów założycielskich Polskiego Towarzystwa Historycznego przed stu laty, jest integrowanie i współpraca środowiska akademickiego oraz pasjonatów w ukazywaniu dziedzictwa kulturowego regionu małopolskiego. Artykuły naukowe publikowane w czasopiśmie posiadają streszczenia w języku angielskim.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listy punktowanych czasopism na 2015 rok. W części B zestawienia znalazł się rocznik "Małopolska", oceniony na 6 punktów. Oznacza to, że każdy badacz publikujący artykuł na łamach rocznika uzyska właśnie taką liczbę punktów do swojego dorobku. Jak na czasopismo ubiegające się po raz pierwszy o punkty naukowe jest to wysoki wynik.

 

Redakcja