Rocznik „Małopolska. Regiony - regionalizmy - małe ojczyzny” wydaje Małopolski Związek Regionalnych Towarzystw Kultury oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie przy współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym. Pismo nawiązuje do tradycji prasy i wydawnictw regionalistycznych, sięgającej XIX wieku; skupia się na zagadnieniach regionalizmu w kontekście interdyscyplinarnym (historia, etnografia, dziedzictwo kulturowe, literatura i sztuka) i z oczywistych względów wykracza poza Małopolskę w jej obecnych, administracyjnych granicach, obejmując swoim zainteresowaniem ziemie historycznej Małopolski, wchodzące dzisiaj w skład kilku innych województw. Rocznik popularyzuje małopolskie dziedzictwo historyczne i kulturowe, prezentuje osiągnięcia twórców i badaczy regionu, kulturę mniejszości narodowych i etnicznych, ścieżki edukacji regionalnej, życie intelektualne społeczności lokalnych, a także udostępnia materiały archiwalne.

Ideą przewodnią rocznika, nawiązującą do sformułowanych przed stu laty celów założycielskich Polskiego Towarzystwa Historycznego, jest integrowanie oraz współpraca środowiska akademickiego i niezależnych badaczy, amatorów. Z redakcją współpracują przedstawiciele uczelni Krakowa i Małopolski, a także regionaliści, społeczni animatorzy kultury, lokalni badacze, pracownicy samorządowych instytucji kultury, samorządowcy i liderzy społecznego ruchu kulturalnego, dziennikarze, nauczyciele, bibliotekarze, muzealnicy i studenci.

Redakcja