Zasady dotyczące przygotowania tekstów do publikacji w roczniku „Małopolska”.

Przesyłane do Redakcji teksty powinny być: oryginalne, kompletne i wcześniej niepublikowane.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustowania nadesłanych tekstów.

 1. Plik tekstowy w formacie *doc oraz (opcjonalnie) druk jednostronny na papierze formatu A4.
  Tekst wydruku artykułu – czcionka 12 pkt Times New Roman, interlinia: 1,5.
  Przypisy tekstowe i bibliograficzne dolne – czcionka 10 pkt z odnośnikami w indeksie górnym. Prosimy stosować przypisy automatyczne.
  Cytaty – małe – w cudzysłowie, duże – wyróżnione (nowy akapit, mniejsza czcionka, bez cudzysłowia); gwara – kursywą. Należy konsekwentnie stosować podane skróty, ew. zaproponować nowe.
 2. Artykuł powinien zawierać:
  • Imię i nazwisko autora (autorów), afiliacja, tytuł, tekst, słowa kluczowe, streszczenie w języku polskim;
  • Przypisy (prosimy o umieszczanie przypisów „tradycyjnych” u dołu strony);
  • Opcjonalnie: tabele, ilustracje (rysunki, fotografie, wykresy);
  • Streszczenie (abstrakt) w języku polskim [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/jak-napisac-dobry-abstrakt/]
  • Opcjonalnie: tytuł artykułu oraz streszczenie (abstrakt) w języku angielskim
  • Numeracja stron
 3. Opisy bibliograficzne przypisów i bibliografii
  należy podawać w jednolitej formie i stosować konsekwentnie wybrany sposób zapisu.
  w przypisach oraz w wykazie piśmiennictwa należy zachować następującą kolejność:
  • Inicjał imienia (imion) i nazwisko autora (autorów). Jeżeli liczba autorów nie przekracza trzech, podaje się wszystkie nazwiska, jeśli autorów jest więcej niż trzech, należy zacytować pierwszego oraz dodać zwrot: „[i in.]”.
  • Tytuł pracy w pełnym brzmieniu kursywą (pismem pochyłym)
   Jeśli praca jest częścią pracy zbiorowej, należy zastosować zapis [w:] i podać pismem pochyłym tytuł książki, a następnie inicjał i nazwisko redaktora, miejsce wydania, rok, numer strony.
   Jeśli praca jest artykułem w czasopiśmie, należy zastosować zapis: tytuł pracy w pełnym brzmieniu kursywą (pismem pochyłym), tytuł czasopisma pismem prostym w cudzysłowie, tom: rok, zeszyt (numer), numer strony (zapis stron: s. 6 i nast. = s. 6 i nn. lub s. 6–10).
   Przy kolejnym cytowaniu dzieł należy stosować konsekwentnie skróty polskie: op. cit = dz. cyt., Ibidem = tamże, Idem = taż, tenże.
  Wzory opisów bibliograficznych:
  • książka jednego autora
   S. Rospond, Słownik etymologiczny miast i gmin PRL, Wrocław 1984, s. 332.
  • książka więcej niż trzech autorów
   K.M. Słomczyński [i in.], Mental adjustment to the post-communist system in Poland, Warsaw 1999, s. 5–6.
  • artykuł z czasopisma
   F. Bujak, Życiorys Jana Ptaśnika, „Kwartalnik Historyczny”, R. 44: 1930, T. 1, z. 2, s. XI.
  • artykuł z pracy zbiorowej
   C. Majorek, W. Marmon, Gimnazjum Bocheńskie w okresie niewoli narodowej [w:] Bochnia. Dzieje miasta i regionu. Suplement 170 lat gimnazjum w Bochni, red. Z. Ruta, Bochnia 1988, s. 14.
  • hasło ze słownika / encyklopedii
   H. Hinz, Deizm [w:] Słownik literatury polskiego oświecenia, pod red. T. Kostkiewiczowej, Wrocław, 2002, s. 62–64.
  • rękopis
   List ks. prof. Jana Fijałka do rektora Uniwersytetu Lubelskiego, ks. prof. Idziego Radziszewskiego z dnia 17 czerwca 1919 r., rkps w ANKr., sygn. 86, k. 10.
 4. Ilustracje
  • Ryciny przenoszone do publikacji muszą być dobrej jakości i powinny być zaopatrzone w opisy.
   Każda ilustracja powinna być dostarczona w postaci odrębnego pliku z podaniem jego nazwy (wszystkie pliki zebrane w jednym folderze). Nazwy plików ze zdjęciami powinny być ujednolicone i zawierać: numer zdjęcia (wg kolejności pojawiania się w tekście) oraz nazwisko autora, np. 1_kowalski.tif, 2_kowalski.tif, 3_kowalski.tif. Opisy do poszczególnych zdjęć należy zebrać w osobnym pliku tekstowym i umieścić w folderze razem ze zdjęciami.
  • Fotografie – należy dostarczyć pliki *tif, *jpg (o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi przy rozmiarach reprodukcji 170×240 mm) lub oryginały dobrej jakości, umożliwiającej wykonanie skanu. Fotografie o znacząco niższej rozdzielczości nie będą zamieszczane w publikacji.
  • Wykresy – wykonane w Corel Draw lub Microsoft Excel lub zapisane w postaci plików graficznych *tif, *jpg.
  • Rysunki – w postaci plików *cdr lub dobrej jakości oryginały do reprodukcji.

 

Przygotowano na podstawie:

PN-ISO 690 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura oraz (dla dokumentów elektronicznych) PN-ISO 690-2 Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części. Antczak Mariola, Nowacka Anna, Przypisy. Powołania. Bibliografia załącznikowa, Warszawa, 2008, s. 130.

AAN – Archiwum Akt Nowych w Warszawie
ADTar. – Archiwum Diecezjalne w Tarnowie
AGAD – Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
AKap. – Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej
AKMetr. – Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie
AKMetr. Episc. – Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Acta episcopalia
ANKr. – Archiwum Narodowe w Krakowie (nie Archiwum Państwowe w Krakowie – APKr.)
ANKr. Kom. Porząd. – Archiwum Narodowe w Krakowie. Komisje Porządkowe
ANKr. TSchn. – Archiwum Narodowe w Krakowie. Teki Antoniego Schneidera
ANKr.ZP – Archiwum Narodowe w Krakowie. Księgi ziemskie pilzneńskie
ANTar. – Archiwum Narodowe w Krakowie. Oddział w Tarnowie
„Arch. Bibl. Muz. Kośc.” – „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”
BJ – Biblioteka Jagiellońska
CDIAL – Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie
DALO – Państwowe Archiwum Obwodu Lwowskiego
„KHKM” – „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”
„Małopolska” – „Małopolska. Regiony – regionalizmy – małe ojczyzny”
„Przeszł. Demogr. Pol.” – „Przeszłość Demograficzna Polski”
PSB – Polski słownik biograficzny
RDSG – „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”
„Rocz. Muz. Etnogr. Krak.” – Roczniki Muzeum Etnograficznego w Krakowie
„Stud. Hist. – „Studia Historyczne”
SGKP – Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich
SHGK – Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu
SKGL – Szematyzm Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim
„Teki Krak.” – „Teki Krakowskie”