W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie – 7 XI 2014 r. – odbyła się promocja nowego – XVI tomu rocznika „Małopolska: regiony – regionalizmy – małe ojczyzny”.

Gości powitali – Anna Wiśniewska – wicedyrektorka WBP oraz prof. dr hab. Zdzisław Noga – redaktor naczelny, który zaprezentował także treść publikacji.

Tom XVI rocznika dedykowany jest Profesorowi Feliksowi Kirykowi – znanemu mediewiście, historykowi miast, redaktorowi i współautorowi monografii ponad czterdziestu miast Małopolski. Profesor przewodniczy Radzie Redakcyjnej pisma od początku jego istnienia. W ub. roku obchodził jubileusz 80-lecia urodzin. Od 1956 r. prowadzi działalność naukową i dydaktyczną. Wypromował 14 doktorów i doprowadził 10 z nich do habilitacji. Był wicedyrektorem i dyrektorem Instytutu Historii w macierzystej uczelni – obecnym Uniwersytecie Pedagogicznym, prorektorem i rektorem przez dwie kadencje w latach 1993-1999. Był m.in. Wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego. Należy do najwybitniejszych badaczy historii regionalnej i lokalnej. Zredagowane przez niego wspólnie z zespołem naukowców monografie są bezcennym źródłem wiedzy, szczególnie dla młodych badaczy historii małych ojczyzn. Z biografią i twórczością Profesora czytelnicy mogą zapoznać się otwierając pierwsze strony tomu XVI „Małopolski”. Szanowny Jubilat otrzymał podziękowanie i gratulacje od Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury z serdecznym adresem okolicznościowym z podpisami obecnych na spotkaniu regionalistów oraz wiązankę kwiatów. Dziękując – wzruszony Jubilat wspominał swoją drogę naukową i współpracę z Redakcją rocznika „Małopolska”.

Bieżący rocznik otwierają teksty wykładów wygłoszonych podczas II Sejmiku Towarzystw Lokalnych i Regionalnych Województwa Małopolskiego – Ryszarda Szczygła, Jerzego Rajmana, Zdzisława Nogi, Mateusza Wyżgi i Konrada Meusa. Sejmik został zorganizowany w ubiegłym roku przez Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego w setną rocznicę jego powstania oraz Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego i Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z okazji obchodów Roku Kolberga, w obszernym tekście – Maria Kurzeja-Świątek prezentuje małopolskich laureatów nagrody im. Oskara Kolberga – artystów, muzyków, naukowców, badaczy, kapele ludowe, zespoły folklorystyczne, instytucje kultury. Do tematyki kolbergowskiej nawiązuje także artykuł Ewy Skrobiszewskiej „Mój region – moja zakładka. Śladami Oskara Kolberga”. Autorka barwnie opisuje konkurs zorganizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie, pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach XIII Dni Książki pt. „Książka i róża”, adresowany do uczniów klas I –III szkół podstawowych województwa.

Z kolei prof. Ryszard Kantor przedstawił w sposób bardzo interesujący swoje refleksje na temat współczesnej edukacji regionalnej.

Warto sięgnąć po ten numer rocznika, aby poznać choćby historię nauczyciela z Tyczyna i jego synów opisaną przez Andrzeja Bogunię-Paczyńskego, czy poetycki język Wincentego Byrskiego z Kóz, który analizuje Marceli Olma.

W potkaniu – obok licznie zebranych regionalistów i autorów – uczestniczyli członkowie Redakcji: ksiądz Władysław Pilarczyk – Honorowy Prezes MZRTK – zastępca redaktora naczelnego, Ewa Skrobiszewska – sekretarz redakcji i członkowie: Iwona Górny, dr hab. Renata Hołda, dr Mateusz Wyżga. Obecni byli również członkowie Rady Redakcyjnej: obok prof. Feliksa Kiryka, profesorowie: Ryszard Kantor, Bogusław Krasnopolski oraz dr Edward Chudziński, Barbara Miszczyk – przewodnicząca Zarządu MZ RTK i Wiesław A. Wójcik.

Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze. Prof. Z. Noga i Ewa Skrobiszewska wręczali autorom i wszystkim gościom promocyjne egzemplarze rocznika. Jeszcze ks. W. Pilarczyk dziękował dr E. Chudzińskiemu za wieloletnie kierowanie pracą Redakcji i aktualną pracę w Radzie Redakcyjnej.

Na zakończenie – państwo Ewa i Jan Leśniakowie – mieszkańcy wsi Przyszowa w gm. Łukowica w pow. limanowskim – poczęstowali uczestników spotkania regionalnymi potrawami. Artykuł Ewy Leśniak o zespole regionalnym „Przyszowianie” jest opublikowany w bieżącym tomie rocznika. Państwo Leśniakowie złożyli gratulacje i życzenia członkom Redakcji i Rady Redakcyjnej oraz wszystkim obecnym i zapowiedzieli swój udział w spotkaniu promującym tom XVII. Ewa Skrobiszewska podziękowała państwu Leśniakom za regionalne dary i za wieloletnią współpracę.

Egzemplarz XVI tomu „Małopolski” jest do wglądu w Czytelni Zbiorów Regionalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie oraz w lokalach stowarzyszeń regionalnych zrzeszonych w MZ RTK.

Kazimiera Skałuba