1. Teksty składane do redakcji trzeba przygotować zgodnie z instrukcją wydawniczą.
  2. Redakcja uznaje, że w przypadku artykułów napisanych przez więcej aniżeli jedna osobę, wkład każdego z autorów w przygotowanie tekstu jest równy. W innym przypadku autorzy są zobowiązani do powiadomienia o tym redakcji „Małopolski", podając procentowy udział każdego z autorów w powstanie tekstu.
  3. Redakcja "Małopolski" zastrzega sobie prawo do wstępnej weryfikacji nadesłanych tekstów.
  4. Artykuły wstępnie zaakceptowane przez Redakcję "Małopolski" są anonimowo przesyłane do dwóch recenzentów zewnętrznych. Na wypadek rozbieżnych opinii Redakcja powołuje trzeciego recenzenta. Recenzje są tworzone w oparciu o formularz recenzji.
  5. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji, Redakcja decyduje o skierowaniu tekstu do druku w konkretnym tomie Czasopisma "Małopolska".
  6. Autorzy wszystkich tekstów przyjętych do druku (artykuły, materiały, recenzje, komunikaty, sprawozdania itp.) podpisują z Wydawcą umowę zgodnie z obowiązującą procedurą.
  7. O kolejnych etapach procedury kwalifikacyjnej informujemy autorów pocztą elektroniczną (w załączniku otrzymują treść recenzji wydawniczej).